Ordlista

Många ord och begrepp inom byggbranschen kan vara svåra att förstå, därför har vi tagit fram denna ordlista som förklarar många av de ord och begrepp som har med RM Relining & Bygg ABs verksamhet att göra.

 

 

A

AB 04

Regelverk avsett att användas vid s.k. utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. AB 04 ersätter AB 92.

 

ABT 06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT 06 ersätter ABT 94

 

AMA

Förkortningen står för ’Administrativa föreskrifter Allmän material- och arbetsbeskrivning’. Refererar som regel till AF AMA 98, en samling föreskrifter som fungerar som tillägg till de allmänna bestämmelser som används vid olika entreprenader. Köpare och säljare brukar enas om vilka delar ur AF AMA 98 som ska ingå i avtalet och hur dessa ska formuleras.

 

Anbud

Ett erbjudande om att ingå ett avtal. Kan även kallas för offert. Anbudet kan vara skriftligt, muntligt eller framgå av ett konkludent handlande.

 

À-pris

I standardavtal är á-pris definierat som ”pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete”. Ett á-pris ska avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete.

 

Asbest

Hälsofarligt ämne som tidigare användes vid byggnation. Samlingsnamn för krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest) och amosit (brun asbest) samt de fibrösa formerna av silikatmineralen antofyllit, tremolit och aktinolit.

 

Avloppsledning

Rörledning för avledning av avloppsvatten, men även för avledning av andra vätskor. Termen avlopp används som kortform för avloppsledning.

 

Avluft

Frånluft som avlämnas i det fria

 

Avstickare

Även känt som grenrör. Skarv mellan ett eller flera rör och manteln på ett rör eller ett skal, eller mellan två eller flera rör och en rörända.

 

Avtal

Även känt som kontrakt eller upphandlingskontrakt. Överenskommelse med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande parter och en eller flera leverantörer eller underentprenörer, avser utförande av t ex byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

 

B

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet av ett byggprojekt som kallas planering och projektering. Bas-P ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av de olika projektörerna (arkitekter, ingenjörer och andra tekniska konsulter) samt planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het. Detta ska Bas-P göra i en arbetsmiljöplan som ska finnas innan en byggarbetsplats etableras. Praktiskt innebär det att Bas-P granskar ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra. Detta samman­ställs sedan som delar i arbets­miljö­planen.

 

Den Bas-P som inte ser till att det finns en arbetsmiljöplan innan en byggarbetsplats etableras kan få betala en sanktionsavgift.

 

BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet. Bas-U är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så den ena entreprenören inte skapar risker för den andra. Detta gör Bas-U genom att bland annat organisera skyddsarbetet.

 

Bas-U ska anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P tagit fram till det praktiska arbetet. Det kan innebära att undersöka vilka arbets­metoder eller arbets­utrustningar utförarna väljer samt att de uppfyller våra arbetsmiljöregler. Detta kan Bas-U göra genom att begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen. Bas-U är den som samordnar så att inte olika entreprenörers arbeten skapar risker för andra.

 

Bas-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår. Den Bas-U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift.

 

BBR

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

 

BBV

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem när det gäller kakel och klinker.

 

Besiktning

Kontroll utförd av tredje part. Vid större entreprenader inom bygg utförs besiktningar för att kontrollera kvaliteten på utfört arbete med mera.

 

Beställare

Kund, dvs den som beställt arbetet.

 

Betalningsplan

Vid större byggprojekt som löper över längre tid kommer beställare och entreprenör i förväg överens om en betalningsplan under byggets gång som bestämmer när entreprenören skall få betalt för utfört arbete och vad som skall vara uppfyllt för att entreprenören skall få betalt.

 

BKR

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

 

BOA

Bostadsarea, hyresgrundande bruksarea i lägenheter helt eller delvis ovan mark inrättad för boende

 

BRA

Bruksarea, dvs summan av invändiga areor för alla våningsplan.

 

BTA

Bruttoarea, dvs summan av utvändiga areor för alla våningsplan.

 

BTV

Bruttovolym, dvs volym av en byggnad eller del därav, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

 

Byggherre

De som för egen räkning bygger, river och utför markarbeten. Byggherren är ytterst ansvarig för det arbete som utförs, vilket bl.a. inkluderar kvaliteten på bygget och arbetsmiljön under bygget.

 

Bygglov

Skriftligt tillstånd (lov) från kommunen enligt plan- och bygglagen att utföra byggnadsåtgärd.

 

Byggmöte

Under större byggprojekt så har man regelbundet möten, så kallade byggmöten, där beställare, entreprenörer, underentreprenörer och övriga intressenter diskuterar projektet och hur olika frågor och problem skall lösas.

 

Byggmötesprotokoll

Det skriftliga protokoll som förs vid byggmöten under större byggprojekt.

 

C

Certifikat

Garanti för att en produkt eller en tjänst är utförd enligt en given standard.

 

D

Dagvatten

Regn- eller smältvatten som rinner av från hårda ytor (byggnader och gator m.m.)

 

Dagvattenbrunn

Brunn avsedd för uppsamling och avledning av dagvatten

 

DB

Förkortning för "dagvattenbrunn", se ovan.

 

E

Egenkontroll

Kontroll av att de regler som styr verksamheten följs, som utförs av verksamhetsutövaren själv

 

Ekonomisk livslängd

Tid under vilken en tillgång förväntas vara till ekonomisk nytta i ett företag

 

Entreprenad

Arbete, t.ex. byggnads- eller anläggningsarbete, som på uppdrag av en beställare, utförs av ett företag, entreprenör eller en uppdragstagare

 

Entreprenadkontrakt

Handling som skriftligt anger innehållet i träffat entreprenadavtal och som undertecknats av parterna.

 

Entreprenadsumma

Kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning.

 

Entreprenadtid

Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är godkänd vid slutbesiktning eller avlämnandebesiktning.

Efter entreprenadtidens slut är objektet avlämnat till beställaren.

 

Entreprenör

Det företag/person som åtar sig att utföra arbeten som framgår av avtal/kontrakt.

 

F

Fast pris

Ett visst arbete utförs till ett i förväg överenskommet pris. Fast räkning innebär att den ekonomiska risken övergår från köparen till säljaren. Alla fördyringar får alltså säljaren stå för.

 

Fel

Brist i design eller funktionsstörning som gör att vara eller tjänst får bristande funktionalitet

 

FFU

Förkortning för "Förfrågningsunderlag", se nedan.

 

Förfrågningsunderlag

Underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud.

 

G

Garantitid

Fastställd tid under vilken entreprenör har garantiansvar

 

Generalentreprenad

Vid generalentreprenad är entreprenören (generalentreprenören) ansvarig för produktionen men inte för projekteringen.

 

Golvavlopp

Avloppsenhet som är placerad i golv och som har till uppgift att leda bort vatten från golvytan

 

Golvbrunn

Golvavlopp med luktlås.

 

Grenkanal

Kanal ansluten till huvudkanal. En grenkanal kan vara anslutningskanal eller samlingskanal.

 

Grenrör

Även känt som avstickare. Skarv mellan ett eller flera rör och manteln på ett rör eller ett skal, eller mellan två eller flera rör och en rörända.

 

GVK

GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen.

 

H

Huvudentreprenör

Entreprenör som i delad entreprenad har fått i uppdrag att tidsmässigt samordna de olika entreprenörernas arbete med varandra.

 

Huvudkanal

Ventilationskanal mellan fläkt och samlingskanal eller anslutningskanal

 

I

ID06

Identifikationssystem för fysiska personer inom byggbranschen.

 

Igensättning

Minskning av genomloppsarea i poröst eller fibröst lager i t.ex. apparat på grund av avsättning av fasta eller flytande partiklar

 

Inspektionsbrunn

Brunn huvudsakligen avsedd för rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Rensbrunn benämndes tidigare inspektionsbrunn eller spolbrunn.

 

K

KA

Se Kontrollansvarig nedan.

 

Kanal

Ledning för transport av luft, rök eller annan gas.

 

Kontrakt

Annat ord för avtal eller upphandlingskontrakt. Överenskommelse med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande parter och en eller flera leverantörer eller underentprenörer, avser utförande av t ex byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.

 

Kontraktssumma

Annat ord för avtalssumma eller entreprenadsumma. Kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning.

 

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

 

Kontrollplan

Dokument som kan sägas vara det centrala resultatet av ett byggsamråd

 

Korrosion

Annat ord för rost, dvs angrepp på ett material genom kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion med omgivande medium.

 

Kravspecifikation

Se Förfrågningsunderlag.

 

KV

Förkortning för Kallvatten.

 

L

LOA

Lokalarea. Bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation.

 

Luftningsledning

Ledning för tryckutjämning i och luftning av avloppsledningar.

 

Lyftplan / lyftningsplan

Se Betalningsplan.

 

Löpande räkning

Arbete på löpande räkning förekommer främst vid bygg- och anläggningsarbeten och innebär att säljaren (uppdragstagaren) löpande fakturerar köparen (uppdragsgivaren) för de kostnader som uppkommer under arbetets gång. Det är köparen (uppdragsgivaren) som står för den ekonomiska risken vid förseningar, materialfördyringar osv.

 

M

Miljöplan

Dokument som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön

 

N

Nettoarea

Area av mätvärt utrymme (rum), begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

 

NTA

Se Nettoarea

 

P

PBL

Se Plan- och bygglagen.

 

PER

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

 

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen. I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

 

PP

Förkortning för polypropen. Används i vattenledningsrör. Hårda till skillnad mot PEX som är böjbara.

 

PVC

Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plastsorterna.

 

R

Referenskund

Ägare/beställare eller kund avseende byggnad, anläggning eller installation, vilken helt eller i bestämt avseende åberopas som förebild.

 

Referensobjekt

Byggnad, anläggning eller installation, vilken helt eller i bestämt avseende åberopas som förebild.

 

Relina

"Att utföra relining", verb baserat på ordet "relining"

 

Relaining

Felstavning av ordet relining, se nedan.

 

Relining

Teknik för att förlänga rörs livslängd. Förekommer i två varianter strump- och sprut/lösplastrelining.

 

Rensbrunn

Brunn huvudsakligen avsedd för rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Rensbrunn benämndes tidigare inspektionsbrunn eller spolbrunn.

 

Rensdon

Verktyg/hjälpmedel för att utföra rensning, vanligen av avloppsledning, vid t ex stopp.

 

ROT

Förkortning för "Renovering, Ombyggnation, Tillbyggnation"

 

ROT-avdrag

Ett skattemässigt avdrag för privatpersoner som låter utföra tjänster inom renovering, ombyggnation och tillbyggnation.

 

Rör

Rör är ihåliga långsmala föremål som oftast har cirkulära tvärsnitt och relativt tunna väggar. Rör är ofta avsedda att leda vätska eller gas och är, enligt dagens språkbruk, styva, till skillnad från slangar som är böjliga. Även andra användningar förekommer, till exempel som konstruktionsmaterial och till ventilation. Rör tillverkas i många olika material.

 

Rörinfodring

Annat ord före Relining, se ovan.

 

Rörstammar

Se "Stam" nedan.

 

S

Samlingskanal

Ventilationskanal till vilken flera anslutningskanaler är anslutna

 

Samlingsledning

Avloppsledning till vilken två eller flera anslutningsledningar anslutits

 

SBUF

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

 

Servisledning

Ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt

 

Sidoentreprenör

Entreprenör som utför arbete inom samma arbetsområde som annan entreprenör men utan inbördes avtal

 

Slits

Långsträckt hålighet avsedd för infällning av t.ex. ledning, rör, avlopp etc.

 

Slutbesiktning

Besiktning med syfte att undersöka i vad mån en entreprenad uppfyller kontraktsenliga krav. Slutbesiktning ska avslutas med ett slutsammanträde vid vilket besked ska ges om entreprenaden kan godkännas.

 

Spillvatten

Begreppet används om avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten), avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.

 

Stam / stammar

De stående rör, ledningar etc som går vertikalt i en fastighet, dvs uppifrån och ned för transport av t ex avloppsvatten.

 

Stambyte

Byte av de stående stammarna i en fastighet. Se "Stam" ovan.

 

Stuprör

Vanligen vertikal rörledning som är anbringad på eller i en byggnad för att avleda regn- och smältvatten

 

Stående rörledning

Rörledning med lutning större än eller lika med 1:1

 

Säker vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005.

 

T

Tappställe

Ställe där vatten kan tappas ut ur ett rörsystem. Exempel på tappställen är tvättställsblandare och brandpost.

 

Tappvarmvatten

Uppvärmt tappvatten

 

Tappvatten

Samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten.

 

Teknisk livslängd

Den teoretiska livslängd ett system kan ha med acceptabel nivå på antal underhållsåtgärder per år och rimliga reparationskostnader.

Tidplan

Dokument som anger tider för utförande av arbeten samt tillhandahållande av dokumentation och varor.

 

Totalentreprenad

Entreprenadform där en enda entreprenör (totalentreprenör) är ansvarig för både projektering och produktion och i sin tur tar in underentreprenörer. Vid totalentreprenad har beställaren alltså bara en avtalspart.

 

U

Underentreprenör

Företag som utför en begränsad del av arbetet åt en huvudentreprenör eller totalentreprenör.

 

Uppdragstagare

Person som utför arbete för annans räkning utan att anställningsförhållande föreligger.

 

Upphandling

Anskaffning av en produkt eller tjänst från extern part.

 

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning.

 

V

VV

Förkortning av "Varmvatten"

 

VVS

Förkortning för Värme Ventilation och Sanitet

 

VVS-Företagen

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering.

 

Ä

Äta-arbeten

Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete, dvs när något som ingått i ett fast pris väljs bort under projektets gång och beställaren skall få avdrag för dessa kostnader för arbete och material som ej har utförts. .

 

Källor:

www.av.se/

www.bkr.se/

www.boverket.se/

www.foreningenbkk.org/

www.rikstermbanken.se/

www.sakervatten.se/

www.sverigesbyggindustrier.se/

www.vvsforetagen.se/

www.wikipedia.se/

 

RM Relining & Bygg AB tar inget ansvar för defintionerna ovan utan hänvisar till respektive källa.

 

 

 

 

 

RM Relining & Bygg AB

 

Postadress

Mätarvägen 14

196 37 KUNGSÄNGEN

Telefon

08-410 510 68

 

 

Organisationsnummer

559024-5527

 

© RMRELINING.SE